وزیر دفاع آلمان به آمریکا هشدار داد

زمان دریافت خبر :

وزیر دفاع آلمان به آمریکا هشدار داد
وزیر دفاع آلمان در سخنان آغازین خود در کنفرانس امنیتی مونیخ نسبت به تک روی آمریکا هشدار داد.

اخبار داغ