عکس: تبلیغات فیلم فروشنده در برلین

زمان دریافت خبر :
تصویر زیر تبلیغ فیلم فروشنده است که قرار است در سینما پاریس در شهر برلین نمایش داده شود.