جسد خواری در بیمارستان!

زمان دریافت خبر :
«موش ها جسدی را در بیمارستان خوردند» به بهانه انتشار این خبر، علیرضا پاکدل کارتون زیر را در خط خطی منتشر کرد.

اخبار داغ