راه‌حل جدید برای عابران موبایل باز پشت چراغ‌قرمز عکس

زمان دریافت خبر :
برخی از مردم دنیا با فناوری سر جنگ ندارند، حتی اگر ظاهراً به ضررشان باشد، چراکه با پذیرش آن راه‌حل مناسب برای حل مشکل پیدا می‌کنند.