ارائه طرح اعمال تحریم علیه ایرلاین‌ها و هواپیماهای تجاری ایران

زمان دریافت خبر :
سناتورهای آمریکایی با ارائه طرحی تحت عنوان «آسمانهای عاری از ترور» به دنبال اعمال تحریم علیه بخش هواپیماهای تجاری ایران هستند.