اول خبر | خبر امروز

کشتي گيران ايراني در ديار بيستون فعل خواستن را صرف کردند بازي هاي مهم بين المللي در ساير استان ها نيز برگزار شود

زمان دریافت خبر :
سخنگوي فراکسيون ورزش مجلس،گفت:بايد از تجربه موفق کرمانشاه در برگزاري مسابقات کشتي در ساير استان ها استفاده و بازي هاي مهم بين المللي در ساير استان ها نيز برگزار شود.

امروز چهارشنبه، 9 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4040

دیگران چه می خوانند