حمله ی ملخ های آفریقایی به ایران و تحریم انگلستان توسط فرانسه

زمان دریافت خبر :
در این روز از مهاجرت 100 هزار نفری ایرانیان به روسیه خبری منتشر می شود و وزارت کشاورزی خود را برای حمله ی ملخ ها آماده می کند. ناپلئون تحریم های اقتصادی علیه انگلیس اعمال می کند و کوزوو استقلال خود را اعلام می کند. همچنین این روز برابر است با زادروز مخترع گوشی پزشکی.