اول خبر | خبر امروز

حمله ي ملخ هاي آفريقايي به ايران و تحريم انگلستان توسط فرانسه

زمان دریافت خبر :
در اين روز از مهاجرت 100 هزار نفري ايرانيان به روسيه خبري منتشر مي شود و وزارت کشاورزي خود را براي حمله ي ملخ ها آماده مي کند. ناپلئون تحريم هاي اقتصادي عليه انگليس اعمال مي کند و کوزوو استقلال خود را اعلام مي کند. همچنين اين روز برابر است با زادروز مخترع گوشي پزشکي.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند