اول خبر | خبر امروز

با اين هفت تفکر مثبت به آساني آرامش را مهمان زندگي خود کنيد!

زمان دریافت خبر :
آرامش در زندگي

جمله زيبايي از شهيد چمران نقل شده است که مي گويد: ((من ممکن است نتوانم اين تاريکي را از بين ببرم؛ ولي با همين روشنايي کوچک؛ فرق ظلمت و نور و حق و باطل را نشان ميدهم و کسي که به دنبال نور است؛ اين نور هر چند کوچک باشد؛ در قلب او بزرگ خواهد بود))

نوشته با اين هفت تفکر مثبت به آساني آرامش را مهمان زندگي خود کنيد! اولين بار در نت نوشت پديدار شد.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 6218

دیگران چه می خوانند