اول خبر | خبر امروز

ديداري س?ر?کي ئ?رکاني ف?رماند?يي سوپاي ئ?مريکا ل? بنک?ي ئينجرليک ل? گ?? هاوتاي تورکي خ?ي

زمان دریافت خبر :
ب?شي تورکيا- س?ر?کي ئ?رکاني ف?رماند?يي سوپاي ئ?مريکا و تورکيا ب? ب? ئاماد?بووني ه?وا?ن?ران، ل? بنک?ي س?ربازيي ئينجرليک پ?ک?و? ديدار و گفتوگ?يان کرد.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند