بهمن در خلخال، 300 راس گوسفند را تلف کرد

زمان دریافت خبر :
بر اثر سقوط بهمن در روستای مورستان شهرستان خلخال یک نفر از اهالی این روستا مصدوم و 300 راس از گوسفندان روستاییان نیز در زیر آوار برف سقوط بهمن تلف شدند