رکورد آدم ربایی دریایی شکسته شد!

زمان دریافت خبر :
سراسر جهان از جمله خلیج گینه و شمال شرقی آسیا در سال 2016، افزایش چشم گیری در میزان حوادث آدم ربایی از سوی دزدان دریایی تجربه کرده اند.