اول خبر | خبر امروز

فيلم طغيان رودخانه خشک شيراز

زمان دریافت خبر :
شيراز- روخانه خشک شيراز در پي بارش هاي شديد چند روز اخير طغيان کرده است.

امروز چهارشنبه، 9 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4032

دیگران چه می خوانند