اول خبر | خبر امروز

روزانه 7 تا 10 بيمار نيازمند پيوند عضو در کشور، جانشان را از دست مي دهند

زمان دریافت خبر :
سال گذشته 800 نفر از افراد دچار مرگ مغزي، اهداي عضو داشتند و خانواده هاي 2 هزار و 200 نفر راضي به اهداي عضو عزيزشان نشدند.

امروز چهارشنبه، 9 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2383

دیگران چه می خوانند