اول خبر | خبر امروز

تنها مصاحبه اختصاصي و يک ساعته هاشمي رفسنجاني با يک نشريه تخصصي کشاورزي خاطرات خواندني و هشدارهايي که گفته شد، اما شنيده نشد!

زمان دریافت خبر :
بزرگان سياست در جهان همواره به ندرت پيرامون يک موضوع خاص از ميان حوزه هاي تخصصي مختلف مصاحبه اختصاصي و تفصيلي مي کنند. اتفاقي که بعضا حتي فرصت اين موضوع را به خبرنگاران حوزه هاي تخصصي در جريان بازديد مسوولان ارشد قواي سه گانه از پروژه هاي کشاورزي در کشور نمي دهد و اين امر الزاما سهم خبرنگاران حوزه هاي سياسي است. اما شايد زنده ياد آيت الله هاشمي رفسنجاني از معدود مسوولان ارشد نظام سياسي بوده است که ...

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند