اول خبر | خبر امروز

تکذيب کمبود امکانات درماني در محدوده پلاسکو

زمان دریافت خبر :
سرپرست اورژانس کشور شايعات مربوط به نبود امکانات در محل ساختمان پلاسکو را تکذيب کرد.

امروز جمعه، 2 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2395

دیگران چه می خوانند