اول خبر | خبر امروز

زندگي از راه درمان روح

زمان دریافت خبر :
به دليل افزايش اختلالات و بيماري هاي رواني در سال هاي اخير در نتيجه رشد زندگي شهرنشيني و افزايش استرس، افسردگي و ساير بيماري هاي مرتبط با اين موضوع و نيز با گسترش بخش هاي نادرست فرهنگ غربي بين خيلي از ايراني ها و افزايش مشکلات خانوادگي و ميان فردي در سال هاي اخير، پيش بيني مي شود نياز نسل جديد به روانپزشکان در سال هاي پيش رو به شکل فزاينده اي رشد داشته باشد.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 156

دیگران چه می خوانند