اول خبر | خبر امروز

600 واحد صنفي در ساختمان پلاسکو فروريخت

زمان دریافت خبر :
رييس اتحاديه پيراهن دوزان تهران گفت: 600 واحد توليدي در ساختمان پلاسکو فعال بود که 400 واحد آن را توليدي پيراهن دوزي تشکيل مي داد

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 591

دیگران چه می خوانند