اول خبر | خبر امروز

مراقبت بهداشتي در بارداري، نکات مهم

زمان دریافت خبر :
تمايل جنسي زنان بارداردرمراحل مختلف حاملگي تغييرمي کند. احساس لذت بيشتر ويا حتي تنفر از داشتن نزديکي دربارداري کاملا طبيعي است.

امروز دوشنبه، 7 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4062

دیگران چه می خوانند