اول خبر | خبر امروز

براي آتش‌نشان‌ها دعا کنيم

زمان دریافت خبر :
چنين حس و حالي را تنها در روزهاي حماسه دفاع مقدس به ياد دارم آنجا که مرداني غيور با رشادت تمام به قلب حادثه مي زدند و امروز آتش نشانان بدون شک همرديف مجاهداني هستند که اين روزها خارج از مرز وطن مدافع حرم شده اند.

امروز دوشنبه، 7 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4028

دیگران چه می خوانند