اول خبر | خبر امروز

ساختمان پلاسکو فروريخت -?

زمان دریافت خبر :
صبح امروز پنجشنبه ساختمان پلاسکو در خيابان جمهوري تهران طعمه حريق شد و پس از چهار ساعت فروريخت.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 599

دیگران چه می خوانند