اول خبر | خبر امروز

دود عظيمي از محل حادثه بلند شد آغاز عمليات آواربرداري

زمان دریافت خبر :
هم اکنون دود عظيمي هم اکنون از محل حادثه بلند شد.

امروز یکشنبه، 6 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4686

دیگران چه می خوانند