اول خبر | خبر امروز

چند مي‌گيري ويـزا بـدي؟

زمان دریافت خبر :
دريافت ويزاي کشورهاي مختلف وملزوماتش ازجمله تعيين وقت مصاحبه براي بررسي شرايط فرد وصدور احتمالي ويزا در ايران هميشه يکي از مسائل پرمناقشه وهمراه با پيچ و خم‌هاي بسيار بوده است.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 159

دیگران چه می خوانند