اول خبر | خبر امروز

چند مي‌گيري ويـزا بـدي؟

زمان دریافت خبر :
دريافت ويزاي کشورهاي مختلف وملزوماتش ازجمله تعيين وقت مصاحبه براي بررسي شرايط فرد وصدور احتمالي ويزا در ايران هميشه يکي از مسائل پرمناقشه وهمراه با پيچ و خم‌هاي بسيار بوده است.

امروز یکشنبه، 6 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4338

دیگران چه می خوانند