اول خبر | خبر امروز

??? واحد صنفي در ساختمان پلاسکو فروريخت

زمان دریافت خبر :
ساعت 24- رييس اتحاديه پيراهن دوزان تهران گفت: ??? واحد توليدي در ساختمان پلاسکو فعال بود که ??? واحد آن را توليدي پيراهن دوزي تشکيل مي داد.

امروز جمعه، 4 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 359

دیگران چه می خوانند