ابتکاری در تولید نبات

زمان دریافت خبر :
یک واحد تولیدی در قزوین برای نخستین بار نبات شیره انگور تولید کرده است.