مبلغ قرارداد رفیعی با پرسپولیس مشخص شد؛ سروش زیرمیزی هم گرفت!

زمان دریافت خبر :

پرسپولیسی ها چهارصد میلیون تومان زیر میزی و پانصد میلیون تومان هم روی میز به خرید جدید خود می دهند!

نوشته مبلغ قرارداد رفیعی با پرسپولیس مشخص شد؛ سروش زیرمیزی هم گرفت! اولین بار در باز خبر پدیدار شد.