سقوط تراکتور در جاده روستای نعلبند + فیلم

زمان دریافت خبر :
یک دستگاه تراکتور در جاده روستای نعلبند شهرستان چایپاره به داخل رودخانه سقوط کرد.