ربیع الاول چیست؟

زمان دریافت خبر :
ماه «ربیع الاول» همانگونه كه از اسم آن پیداست، بهار ماه هاست.